Generalforsamling 2016

På årets generalforsamling deltog mere end 200 medlemmer. Det var således en af de bedst besøgte generalforsamlinger i mange år.

Da det var den 18. og sidste beretning fra Johnny Specht, havde han valgt at give et tilbageblik på kredsens arbejde. Konklusionen på dette tilbageblik var, at de problemstillinger kredsen arbejdede med for 20 år siden ikke har forandret sig væsentligt. 

Det handler stadig om  

  • Forringelser i lærernes arbejdsmiljø, som bevirker at arbejdspresset bliver så belastende, at flere og flere ønsker at forlade folkeskolen.
  • Folkeskolereformer, der i større og større grad bliver til uden indflydelse af dem, der ved noget om skolen.
  • Kommunale besparelser, der synes at være blevet en mere og mere fast del af den kommunale budgetlægning.
  • Overenskomstforhandlinger, hvor presset på de faglige organisationer bliver større og større, og hvor arbejdsgiverne forsøger at presse forhandlinger i en retning, der ikke harmonerer med de værdier, som den ”danske model” lægger op til, og at forhandlinger om overenskomster foregår mellem ligeværdige parter.
  • Årlige forhandlinger mellem KL og staten, hvor kommunernes økonomi år for år bliver udsat for et så stort pres, at løsningen af velfærdsopgaverne bliver uhyre vanskelig.

 

Under punktet om formandens beretning blev der fremsat to forslag til vedtagelser.

Det første handlede om kredsstyrelsens strategiske arbejde med arbejdsmiljøet, hvor generalforsamlingen pålægger kredsstyrelsen at arbejde for bedre rammer for at løse arbejdsopgaverne kvalificeret, arbejde for at der bliver bedre balance mellem lærernes opgaver, forpligtelser og resurser, arbejde for et stabilt arbejdsmiljø med få og meningsfyldte forandringer.

Den anden vedtagelse pålægger kredsstyrelsen at arbejde for at styrke lærerprofessionen og den fælles fagprofessionelle stemme i uddannelsesdebatten.

Begge vedtagelser blev enstemmigt stemt igennem.

Både regnskab og kredsstyrelsens forslag til budget og kontingent blev godkendt uden debat.

Som ny formand valgtes Niels Jørgen Jensen.

Som ny Næstformand valgtes Trine Falck Steen.

Kongresdelegeret blev Morten Jensen og Henrik Steffens.

Øvrige styrelsesmedlemmer blev Thomas Lund Jørgensen, Charlotte Studtmund Klausen og Else Tiedemann.

Suppleanter til styrelsen blev Karsten Østergaard Kirkfeldt og Per Knudsen.

Under eventuelt blev der sagt behørigt farvel og tak for indsatsen til afgående kasserer Leif Pedersen og formand Johnny Specht, der begge har været med i kredsstyrelsen i mere end 20 og 25 år.

Dirigent Gordon Ørskov Madsen kunne afslutte generalforsamlingen klokken ca. 22.40.

En lang generalforsamling med en god stemning og valg, der var meget tætte.

Målgruppe