Arbejdsmiljø Arbejdsskader

Anerkendelse og erstatning

Din skade skal være anerkendt, hvis du skal have erstatning eller dækket behandlingsudgifter. Hvis skaden ikke anerkendes, stopper sagen, og man kan ikke få noget refunderet heller ikke dækning af behandlingsudgifter.

Arbejdsskadestyrelsen behandler din arbejdsskadesag og afgør om skaden kan anerkendes, og størrelsen på en eventuel erstatning. Under sagsbehandlingen indhenter Arbejdsskadestyrelsen oplysninger fra relevante steder, fx læge, skadestue, arbejdsgiver, osv.

Arbejdsskadestyrelsens afgørelse kan indbringes for Ankestyrelsen, der kan træffe en anden afgørelse eller kræve, at sagen vurderes på ny i Arbejdsskadestyrelsen.

Erstatning

Når en skade er anerkendt, vurderer Arbejdsskadestyrelsen, om der er ret til erstatning. Det er fastsat i loven hvor meget, der kan gives i erstatning. Erstatningen inddeles i tre grupper:

  • Behandlingsudgifter
  • Varigt mén
  • Tab af erhvervsevne

Behandlingsudgifter

Arbejdsgiverens forsikringsselskab dækker udgifter til behandling, der står i rimeligt forhold til følgerne af skaden, og behandlingen påbegyndes så tidligt som muligt efter skaden. I visse tilfælde dækkes også udgifter til hjælpemidler. 

Spørg altid forsikringsselskabet, om de betaler dine udgifter, inden du starter en behandling eller køber et hjælpemiddel.

Godtgørelse for varigt mén

Hvis du har daglige gener og ulemper som følge af skaden, og de vurderes at være varige, er der mulighed for at få en godtgørelse. Arbejdsskadestyrelsen vurderer méngraden efter en méntabel. Vurderes méngraden at være 5% eller mere, udbetales et engangsbeløb beregnet ud fra et fast takseret 100%-tal og den vurderede méngrad.

Erstatning for tab af erhvervsevne

Hvis du efter en arbejdsskade har forringet dine muligheder for at tjene penge ved at arbejde, og dette vurderes til et erhvervsevnetab på mindst 15 procent, har du ret til erstatning. Erstatningen beregnes individuelt på baggrund af din indkomst på skadestidspunktet, alder, køn og selvfølgelig størrelsen af erhvervsevnetabet.

Læs mere på AES.